Bugaboo.tv

สถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัด เริ่มทวีความรุนแรง 3/3

Post dated: 31 มี.ค 2016 เวลา 05:45 AM

CATEGORIES: เจาะเกาะติด

เจาะเกาะติด 30 มีนาคม 2559 - สถานการณ์ภัยแล้งในหลายจังหวัด เริ่มทวีความรุนแรง คลิป 3

ถ้าพูดถึงเรื่องของภัยแล้งถือว่าเป็นวิกฤตทางธรรมชาติที่ส่งผลอย่างมากทั้งต่อสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจ นอกจากจะไม่มีน้ำในการอุปโภค-บริโภคแล้ว ยังส่งผลต่อพืชผลทางเกษตรที่เสียหายตามมาด้วย ปกติแล้วการที่เกิดปัญหาภัยแล้งนั้นพื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุด คือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้นเอง เราไปติดตามปัญหาที่ว่านี้จากรายงาน


ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งฯ คลิก!: ตรวจหวย
Twitter : Ch7 News Twitter